Obchodní podmínky

Obchodní podmínky zde uvedené upravují práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi obchodní společností Adrop s.r.o. se sídlem Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, IČ 27312925, DIČ CZ27312925, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 152307, email: info@adrop.cz, telefon: 731203000 (dále jen jako „Adrop“) a objednatelem nebo příjemcem při uzavření smlouvy na plnění služeb (dále jen „zážitek“) nebo smlouvy na koupi zboží.

Zážitek lze objednat v internetovém obchodě www.adrop.cz (dále společně jako „internetový obchod“). Zážitek je vtělen do poukazu.

Adrop sděluje, že neplatí omezení pro dodání zboží, nebo poskytnutí služby, není-li u jednotlivé nabídky uvedeno jinak. Adrop neúčtuje žádné další poplatky za prostředky komunikace na dálku nebo obdobné platby. Mohou být dodatečně účtovány náklady na dodání. Adrop nepožaduje platit zálohu nebo obdobnou platbu, platba za zážitek či zboží se však provádí předem. Ceny zboží a služeb jsou uváděny v Kč včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. V případě, že objednatelem je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, jak je uvedeno níže.

Platnost poukazu a s tím i smlouva je ukončena okamžikem využití zážitku nebo vypršením doby platnosti uvedené na poukazu. Poskytovatel zážitku může odepřít poskytnutí zážitku v případě, že objednatel nebo příjemce popř. další osoby s nimi přítomné budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových či omamných látek, případně nebudou zdravotně způsobilí zážitek využít.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

1. Vymezení pojmů

Internetový obchod

... je elektronický obchod s objednávkovým systémem provozovaným Adrop na internetu, který zprostředkovává zážitek a nabízí zboží ke koupi objednatelům.

Poskytovatel

... je osoba odlišná od Adrop, která v rezervovaném místě a čase fyzicky vykonává pro příjemce zážitek na základě předloženého platného poukazu. Poskytovatel jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti jako podnikatel a odpovídá příjemci za újmu, která vznikne při výkonu zážitku nebo v její souvislosti.

Objednatel

...  je osoba, která objedná zážitek nebo zboží, zejména jí je spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Objednatel může být také podnikatelem, který objedná zážitek za účelem svého podnikání.

Příjemce

... je objednatel, nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce svá práva a povinnosti postoupil. Dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi Adrop a objednatelem.

2. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje objednatele, resp. příjemce potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění smlouvy, včetně rezervace zážitku nebo změn smlouvy. Objednatel, příp. příjemce projevuje spolu se souhlasem s těmito Ochodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz Adrop. Adrop vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetového obchodu. Tyto informace jsou bez osobních údajů.

V případě, kdy je příjemcem osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Adrop informuje objednatele a příjemce:

1) o jeho právu požadovat opravu svých osobních údajů,

2) o jeho právu přístupu k osobním údajům v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně osobních údajů, tedy právu požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů s tím, že Adrop je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat,

3) že pokud zjistí nebo se bude domnívat, že Adrop provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Adrop o vysvětlení, nebo požadovat, aby Adrop odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů. Veškeré získané osobní údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu Adrop a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují poskytovatelé a třetí osoby zajišťující dopravu, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email), nutném pro splnění smlouvy.Objednatel, příp. příjemce projevuje spolu se souhlasem s těmito Obchodními podmínkami i souhlas s tím, že dopravce využívá výše uvedené údaje k účelu doručení a dále že přepravce je oprávněn k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby.

Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána elektronicky a/nebo v tištěné podobě.

Objednatel či příjemce spolu se souhlasem s těmito Obchodními podmínkami bere na vědomí, že Adrop je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat jeho elektronický kontakt (e-mail) za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb Adrop obdobných těm, které Adrop již objednateli či příjemci služeb poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů je Adrop dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení služeb a zboží. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany objednatele nebo příjemce.

Objednatel či příjemce spolu se souhlasem s těmito Obchodními podmínkami souhlasí s využíváním svého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se produktů, služeb či zboží obchodních partnerů Adrop. Svůj souhlas může kdykoli odvolat. Veškeré materiály a informace v internetovém obchodu jsou výhradně duševním vlastnictvím Adrop nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu Adrop. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; Adrop není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

3. Uzavření smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek Adrop zajistit dodání zážitku u poskytovatele či dodání zboží popsaného ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit Adrop sjednanou cenu a závazek objednatele či příjemce zážitek v době platnosti či prodloužené platnosti poukazu vyčerpat.

Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany Adrop. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch příjemce, stává se příjemce oprávněnou osobou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Objednatel je povinen seznámit příjemce se smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. Příjemce projevuje souhlas se smlouvou a těmito Obchodními podmínkami rezervací termínu zážitku či uplatněním poukazu u poskytovatele zážitku při plnění zážitku. Do té doby má právo na plnění objednatel, který plnění ve prospěch příjemce vyhradil (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela).

Objednatel od Adrop obdrží poukaz, tyto Obchodní podmínky a formulář pro odstoupení od smlouvy (dále jen „dárkový balíček“).

3.1 Objednávka

Objednávku lze učinit těmito způsoby:

·         objednávkovým formulářem v internetovém obchodě,

·         e-mailem,

·         telefonicky,

·         osobně.

Učiněním telefonické či e-mailové objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s uzavřením smlouvy za podmínek v nich uvedených souhlasí. Smlouva mezi Adrop a objednatelem je v tomto případě uzavřena zaplacením objednávky.  

3.2 Potvrzení objednávky

Akceptace objednávky provádí Adrop e-mailem. Adrop si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku bez udání důvodů.

3.3 Balné a dopravné (způsob převzetí)

Adrop se zavazuje dodat dárkový balíček příjemci na místo uvedené v objednávce zejména pomocí dopravce. Za doručení dárkového balíčku příjemci se považuje jeho převzetí příjemcem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Příjemce svým podpisem stvrzuje převzetí dárkového balíčku od dopravce. Mezi ostatní způsoby dodání patří dodání prostřednictvím držitele poštovní licence, přes výdejní místo, e-mailem.

3.4 Plnění zážitku

Zážitek bude poskytnut příjemci, který se prokáže platným poukazem. Poukaz nemůže být směněn na peníze.  

3.5 Platnost poukazu

Doba platnosti je uvedena na poukazu. Po uplynutí doby platnosti poukazu ztrácí příjemce nárok na poskytnutí zážitku a závazek Adrop uplynutím doby platnosti zaniká. Příjemce v takovém případě nemá nárok na vrácení ceny zážitku.

Platnost poukazu může být se souhlasem Adrop prodloužena dohodou v internetovém obchodě o další 2 měsíce za cenu 200,-kč, o dalších 6 měsíců za 400,-Kč, či o další 1 rok za cenu 600,-Kč a to pouze jednou.  

Dohodu o prodloužení je nutné uzavřít nejpozději v poslední den platnosti poukazu. Pokud by v průběhu platnosti poukazu cena zážitku byla změněna, rozdíl v případě prodloužení doplatí příjemce do 10 dnů od vyzvání Adrop, jinak nebude poukaz prodloužen. Poukazy, kterým uplynula doba platnosti a které nebyly platně prodlouženy, propadají bez náhrady.  

3.6 Práva a povinnosti

Příjemce je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečné účasti na zážitku. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce u každého zážitku a příjemce je povinen si obstarat všechny potřebné dokumenty nutné k účasti na zážitku. Adrop nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje příjemce.

Příjemce využívá zážitek zcela na svou vlastní odpovědnost. Příjemce je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo zážitku.

Příjemce se u poskytovatele prokazuje platným poukazem. Pokud příjemce nepředloží před poskytnutím zážitku platný poukaz, nebude mu zážitek umožněn a jde o podstatné porušení povinnosti na straně příjemce.

Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

Adrop se zavazuje prostřednictvím poskytovatele zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění zážitku.

Poskytovatel může odepřít poskytnutí služby v případě, že objednatel nebo příjemce popř. další osoby s nimi přítomné budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových či omamných látek, případně nebudou zdravotně způsobilí zážitek využít. V tomto případě nebude příjemci zážitek umožněn a jde o podstatné porušení povinnosti na straně příjemce.  

4. Cena a platební podmínky

Cena je uvedená v objednávce v okamžiku uzavření smlouvy. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být uhrazena pouze způsoby, které jsou uvedeny v internetovém obchodě. Jiné způsoby úhrady jsou možné pouze dohodou. Platba v hotovosti je možná pouze při osobním odběru dárkového balíčku po předchozí dohodě. Ke kupní ceně bude připočten paušální poplatek stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky.

5. Dodání a způsob převzetí Objednávka je vypravena nejpozději do 3 pracovních dnů po splnění těchto podmínek:

·         akceptace objednávky a

·         přijetí platby ceny na účet Adrop  

5.1 Na adresu dodání na dobírku (bez dobírky)

Dopravce doručuje dárkové balíčky na dobírku nebo bez dobírky v pracovních dnech do 48 hodin od okamžiku vypravení. V případě, že dopravce příjemce nezastihne na uvedené adrese, kontaktuje ho telefonicky, v takovém případě doba 48 hodin neplatí.

5.2 Osobní odběr na pobočce

Objednatel může po dohodě odebrat dárkový balíček v sídle Adrop kdykoliv v pracovní době, nejpozději do 14 dnů po objednání.

6. Odstoupení od smlouvy Adrop má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

·         V případě zrušení zážitku poskytovatelem. O zrušení poskytování zážitku poskytovatelem informuje Adrop příjemce do 5 dnů od provedení rezervace příjemcem. Příjemce má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Příjemce může namísto vrácení ceny objednat jiný zážitek. Příjemce uhradí případný rozdíl v ceně zážitků. Přeplatek Adrop vrátí příjemci.

·         Z důvodů podstatného porušení povinností plynoucích z uzavřené smlouvy objednatelem či příjemcem, zejména v případě nepředložení platného poukazu v místě plnění, nepředložení dokumentů potřebných pro plnění zážitku, nedostavení se na místo plnění v rezervovaném termínu, dostavení se na místo plnění ve stavu nezpůsobilém pro plnění zážitku. V takovém případě má Adrop nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených až do výše 100% z ceny zážitku, tyto náklady je Adrop oprávněn započíst na vrácení zaplacené ceny.

Příjemce má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

·         V případě podstatného porušení povinností ze smlouvy ze strany Adrop. Příjemce má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny.

Příjemce, který je spotřebitelem

·         má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po doručení dárkového balíčku, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy oznámit Adrop písemně, např. e-mailem či poštou. K tomu může využít formulář, který je součástí dárkového balíčku. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel uhradí poměrnou část ceny zážitku, jehož plnění již začalo.

·         má právo odstoupit od smlouvy i po uplynutí 14 dnů ode dne následujícího po doručení dárkového balíčku, a to bez uvedení důvodu. Pro způsob uplatnění práva na odstoupení platí obdobně podmínky uvedené v první odrážce tohoto článku. Adrop v tomto případě odstoupení vrátí pouze 80% z ceny.

·         nemá právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po doručení dárkového balíčku, jestliže zážitek byl splněn s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím doby 14 dní pro odstoupení od smlouvy.

7. Rezervace termínu, storno rezervace

7.1 Rezervace Návrh rezervace musí být proveden nejpozději tři týdny před zamýšleným poskytnutím zážitku a nejméně tři týdny před koncem platnosti poukazu. Rezervovat zážitek na termín, který nastane po konci platnosti poukazu, nelze. Návrh rezervace se provádí v internetovém obchodu a příjemce jím vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Adrop potvrdí rezervaci příjemci e-mailem, čímž se rezervace stává závaznou.

Adrop po obdržení návrhu rezervace zašle shrnutí rezervace na objednatelem či příjemcem zadaný e-mail. Zasláním shrnutí však není rezervace dokončena. Adrop potvrdí rezervaci na objednatelem či příjemcem zadaný e-mail v okamžiku, kdy poskytovatel Adrop potvrdí, že rezervaci je schopný splnit. Potvrzením rezervace se rezervace stává závaznou. Není-li objednateli či příjemci potvrzení rezervace doručeno na e-mail zadaný objednatelem či příjemcem, není rezervováno.

Uvede-li Adrop v internetovém obchodě u konkrétního zážitku jiný způsob provedení rezervace, má tento jiný způsob přednost před těmito obchodními podmínkami. To platí zejména pro zážitek bungee jumping.

7.2 Storno rezervace ze strany Adrop

·         více než 3 pracovní dny před sjednaným termínem rezervovaného zážitku: příjemce má právo na sjednání nové rezervace v rámci platnosti poukazu.

·         v době od 3 pracovních dnů do 1 dne v týdnu před sjednaným termínem rezervovaného zážitku: Příjemci bude poskytnut náhradní termín a bonus v podobě delšího čerpání zážitku (jízdy navíc apod.).

·         při pozdějším zrušení: příjemci bude poskytnut náhradní termín a bonus v podobě delšího čerpání zážitku (jízdy navíc apod.) a náhrada cestovních nákladů v prokázané výši.

·         kvůli vyšší moci, kterou je zejména nepřízeň počasí u zážitků, na jejichž řádné uskutečnění má počasí vliv, má příjemce právo na sjednání nového termínu v rámci platnosti poukazu. Adrop oznámí objednateli či příjemci storno rezervace z těchto důvodů. V tomto případě nemá příjemce právo na delší čerpání zážitku ani na náhradu cestovních nákladů.

·         z důvodu zrušení ze strany poskytovatele: příjemce má právo na sjednání nového termínu v rámci platnosti poukazu. Adrop oznámí objednateli či příjemci storno rezervace z těchto důvodů. V tomto případě nemá příjemce právo na delší čerpání zážitku ani na náhradu cestovních nákladů.

ze strany příjemce

·         více než 3 pracovní dny před sjednaným termínem rezervovaného zážitku: příjemce má právo na sjednání nového termínu v rámci platnosti poukazu.

·         při pozdějším zrušení rezervace bude zážitek poskytnut v souladu se smlouvou a těmito OP, případně poukaz propadne, nebude-li příjemce přítomen ve sjednaném místě a čase poskytování rezervovaného zážitku.

·         uvede-li Adrop v internetovém obchodě u konkrétního zážitku jiné podmínky storno rezervace, má tento jiný způsob přednost před těmito obchodními podmínkami. To platí zejména pro zážitek bungee jumping.

8. Změna, reklamace a odpovědnost za újmu

8.1 Změna

Pokud objednatel nebo příjemce chce zážitek vyměnit za jiný, je možné vybrat si náhradní službu ve stejné nebo vyšší ceně, než byl zážitek původní. Případný rozdíl v ceně příjemce doplatí. Změnu je možné provést do první rezervace. Pro vyloučení pochybností Adrop výslovně uvádí, že není povinností Adrop vyměnit zážitek za protihodnotu ve formě peněz.

8.2 Reklamace

Reklamaci zážitku či zboží musí příjemce uplatnit písemně u Adrop bez zbytečného odkladu, u zážitku nejpozději však do pěti dnů od poskytnutí zážitku. Příjemce uplatňuje vady zejména požadavkem na slevu z ceny, opravou/vrácením zboží či odstoupením od smlouvy. Příjemce v reklamaci uvede číslo poukazu, existuje-li, a popíše reklamované vady zážitku nebo zboží. Spotřebiteli je Adrop povinna vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. U spotřebitelů Adrop rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či zážitku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Nevyčerpá-li objednatel nebo příjemce bez zavinění Adrop zážitek, nevzniká nárok na slevu z ceny zážitku. Reklamace se uplatňuje v sídle Adrop uvedeném v úvodu těchto Obchodních podmínek

8.3 Odpovědnost za újmu

Adrop odpovídá za zajištění řádného a včasného zážitku a/nebo zboží pro příjemce. Dále odpovídá za řádné a včasné doručení dárkového balíčku a za řádné a včasné doručení zboží.

Služba bude poskytnuta v jakosti, která je předepsána právními předpisy, jinak v jakosti, ve které se taková služba u příslušného poskytovatele služeb obvykle poskytuje.

Příjemce se zážitku účastní na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí. Příjemce musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečné účasti na zážitku. Příjemce dodržuje pokyny poskytovatele. V případě újmy příjemce způsobené v souvislosti se zážitkem je poskytovatel povinen zajistit první pomoc a následně veškerou součinnost, která povede k nahrazení újmy zákazníkovi.

Příjemce odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli nebo dodavateli Adrop v souvislosti se zážitkem.  

9. Závěrečná ustanovení Veškeré materiály a informace v internetovém obchodě jsou výhradně duševním vlastnictvím firmy Adrop, případně je jejich oprávněným uživatelem na základě licence. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu. Fotografie se mohou u některých služeb lišit od vlastního průběhu zážitku, nikoliv však nasmlouvaný obsah.

Obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 18.11.2016

484 800 980

(po - pá 8-20)

Zůstaňte s námi v kontaktu

Copyright © 2005-2024 Adrop s.r.o - Všechna práva vyhrazena